Дружество Агропакт ЕООД е одобрено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.”... [Прочети повече]