Информация за финансиране

Дружество Агропакт ЕООД е одобрено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Помощта е за изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци за производство на сушени и замразени плодове и зеленчуци в с. Сенокос, общ. Балчик.

Целите и резултатите, които ще бъдат постигнати с проекта, са следните:
- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии; 
- подобряване опазването на околната среда.

Реализацията на проекта ще подобри цялостната дейност на Агропакт ЕООД, посредством:
- внедряване на нови мощности;
- внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
- подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
- подобряване на енергийната ефективност;
- подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.